НАСЛОВНА

ЗА НАС
- Технички карактеристики
- Дистрибутивен систем
- Контакти

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Брошури за ефикасно греење

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИ
- Пријавете дефект
- Листа на затворени објекти
- Преглед на нови објекти за прием во дистрибутивниот систем

ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРИКЛУЧУВАЊЕ

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ И БРОШУРИ

ЛИНКОВИ

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ИЗВЕСТУВАЊА ОД РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

- Фотографии од компанијата
- Изведба на секундар

КОНТАКТИ

 

 

За нас

 

Дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. Лондонска бб Скопје, е друштво основано од Топлификација АД - Скопје во мај 2009 година, кое се занимава со енергетска дејност од јавен интерес - дистрибуција на топлинска енергија.

Дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје на 10.12.2010 година доби Лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на РМ со временски период на важење од 15 години.

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите на лиценцата, Друштвото енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот Скопје, односно на делови од подрачјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Центар и Карпош.

Покрај дејноста дистрибуција на топлинска енергија, Друштвото активно го развива дистрибутивниот систем - врши проектирање на дистрибутивната мрежа и надзор при изведбата, за што поседува соодветни лиценци и овластувања (А).